INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Zeea Anna Kostecka z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Raszyńskiej 40c/9, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Poznaniu o numerze NIP 7631731716 oraz REGON 302447581, określana w dalszej części Regulaminu jako ZEEA.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki ZEEA, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie ZEEA uzna za wartościowe dla Klienta.

2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

4. ZEEA dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wysyłając Klientowi elektroniczny dowód zakupu – plik PDF.

5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

6. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, za pośrednictwem strony sklepu ZEEA.

7. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz ZEEA z siedzibą w Poznaniu.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest ZEEA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Raszyńskiej 40c/9, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Poznaniu o numerze NIP 7631731716 oraz REGON 302447581.

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.

2. Dokładne postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://www.zeea.pl/strona/polityka-prywatnosci

NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ZEEA informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła ZEEA, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

2. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności:

– przelewem elektronicznym „płatność online”,

– płatności BLIK.

– kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.,

– przelewem tradycyjnym, na płatność oczekujemy 7 dni roboczych, w przypadku braku wpłaty w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

– za „pobraniem”, płatność przy odbiorze.

3. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

ZEEA zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

4. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu, bądź bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie wariantu, do koszyka z zakupami.

5. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

6. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 1-5 DOKONYWANIE ZAKUPÓW stanowi ofertę Klienta złożoną firmie ZEEA w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. Sklep ZEEA nie realizuje sprzedaży detalicznej poza sprzedażą za pośrednictwem strony sklepu. Drogą mailową czy telefoniczną przyjmowane są tylko i wyłącznie zamówienia w ofercie hurtowej zawierającej ceny specjalne, dokumentowane w formie faktury dla podmiotów gospodarczych oraz w formie paragonu dla pozostałych konsumentów.

7. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. ZEEA zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.

8. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu:

– zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym – płatność przelewem tradycyjnym,

– pozytywnej autoryzacji płatności – płatność za pomocą karty płatniczej,

– zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym – płatność przelewem online,

– od momentu złożenia zamówienia – płatność przy odbiorze „pobranie”.

2. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

3. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

4. Zasady opisane w pkt 1-3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ nie dotyczą zamówień składanych poza stroną sklepu, będących zamówieniami w ofercie hurtowej a opisanych w pkt 6 DOKONYWANIE ZAKUPÓW.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. ZEEA ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem ZEEA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

3. Reklamacje należy składać mailowo sklep@zeea.pl lub pocztą, na adres: Zeea Anna Kostecka, ul.Raszyńska 40c/9,60-135 Poznań. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

4. ZEEA rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 3 REKLAMACJE I ZWROTY powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, ZEEA wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji ZEEA odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (dowód zakupu).

Adres do zwrotu:
ZEEA
Raszyńska 40c/9
60-135 Poznań
+48 504 226 203
kontakt@zeea.pl

Prosimy oznaczyć paczkę słowem „ZWROT”

7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6 REKLAMACJE I ZWROTY, ZEEA zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

– w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie dokonany na rachunek powiązany z kartą użytą do płatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami,

będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).