PONIŻEJ ZNAJDZIESZ ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW ORAZ SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca – ZEEA ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres mailowy: sklep@zeea.pl lub pocztą na adres: Zeea Anna Kostecka, ul. Raszyńska 40c/9 Poznań 60-135. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 3 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (dowód zakupu).

ADRES ZWROTU

ZEEA
Raszyńska 40c/9
60-135 Poznań
tel – +48 504 226 203
mail – sklep@zeea.pl

7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6, sprzedawca – ZEEA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

– w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie dokonany na rachunek powiązany z kartą użytą do płatności.